1


การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๒๗)
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๓๐)

การศึกษาอบรมพิเศษ
หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๙๑ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๓๑)
หลักสูตรปลัดอำเภอส่งเสริมการปกครอง รุ่นที่ ๓๖ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (พ.ศ.๒๕๓๒)
หลักสูตรการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.พ. (พ.ศ.๒๕๓๕)
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๖ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๔๓)
หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางฯ รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ.๒๕๔๖)
หลักสูตรนายอำเภอทบทวน รุ่นที่ ๗ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๔๗)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๑ สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๕๐)

ประสบการณ์การทำงาน
พฤษภาคม ๒๕๓๑ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
มิถุนายน ๒๕๓๒ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง ๔) ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
กรกฎาคม ๒๕๓๓ บุคลากร งานแผนงานบุคคล ฝ่ายวางแผนอัตรากำลัง กองอัตรากำลังฯ (กองการเจ้าหน้าที่) กรมการปกครอง
กรกฎาคม ๒๕๓๗ หัวหน้างานแผนป้องกันภัย (จพง.ปค. ๖) กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
พฤศจิกายน ๒๕๓๘ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
พฤษภาคม ๒๕๔๐ หัวหน้างานอัตรากำลังและระบบงาน (บุคลากร ๖) กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
กรกฎาคม ๒๕๔๒ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร (จพง.ปค.๗) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
มกราคม ๒๕๔๓ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
ตุลาคม ๒๕๔๖ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน (เจ้าพนักงานปกครอง ๘ ว)
ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นายอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
มีนาคม ๒๕๕๑ เลขานุการกรม กรมการปกครอง
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลงานอื่นๆ
ชนะเลิศประกวดบทความการเคหะแห่งชาติ เรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยพัฒนาประเทศ (พ.ศ.๒๕๓๐)
ชนะเลิศประกวดบทความกรมการปกครอง เรื่องคุณธรรมกับพฤติกรรมของนักปกครอง (พ.ศ. ๒๕๓๓)
ชนะเลิศประกวดบทความสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา เรื่อง บทบาทของประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย (พ.ศ.๒๕๓๔)
ที่ ๑ การสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ ปี ๒๕๓๑
ที่ ๒ การสอบเลื่อนระดับ ๗ กรมการปกครอง ปี ๒๕๔๒
ที่ ๓ การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายอำเภอ กรมการปกครอง ปี ๒๕๔๓

งานอื่นๆ
ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ฝ่ายทะเบียนฯ (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๒)
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองฯ ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๖,๒๕๔๙-ปัจจุบัน