ลำดับ

รายนาม

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

นาย เวทย์ นิจถาวร

พ.ศ.2507

ถึง

1 พฤศจิกายน 2510

2

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา 1 พฤศจิกายน 2510

ถึง

1 พฤษภาคม 2512
3

ร.ท. บันเทิง ศรีจันทราพันธุ์ 1 พฤษภาคม 2512

ถึง

28 กันยายน 2516
4

นาย จำเนียร ชวนะพงศ์ 1 ธันวาคม 2516

ถึง

1 มกราคม 2520
5

นาย ชีวิน สุทธิสุวรรณ 1 มกราคม 2520

ถึง

27 พฤศจิกายน 2521
6

นาย ประมวล รุจนเสรี 1 ธันวาคม 2521

ถึง

1 ตุลาคม 2523
7

นาย สมศักดิ์ ศรีวรรธนะ 2 ตุลาคม 2523

ถึง

27 กันยายน 2525
8

ร.ต. ปรีดี ตันติพงศ์ 1 ตุลาคม 2525

ถึง

30 กันยายน 2526
9

นาย อภัย จันทนจุลกะ 1 ตุลาคม 2526

ถึง

30 กันยายน 2527
10

นาย สวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2527

ถึง

30 กันยายน 2528
11

นาย จำนง เฉลิมฉัตร 1 ตุลาคม 2528

ถึง

30 กันยายน 2531
12

นาย อนุชา โมกขะเวส 1 ตุลาคม 2531

ถึง

2 ตุลาคม 2533
13

นาย ศิระ ชวนะวิรัช 3 ตุลาคม 2533

ถึง

31 มกราคม 2534
14

นาย สุรอรรถ ทองนิรมล 1 กุมภาพันธ์ 2534

ถึง

19 กรกฎาคม 2535
15

นาย ธวัช สุวุฒิกุล 18 สิงหาคม 2535

ถึง

8 ตุลาคม 2538
16

นาย ต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์ 9 ตุลาคม 2538

ถึง

19 ตุลาคม 2540
17

นาย วิทยา ผิวผ่อง 20 ตุลาคม 2540

ถึง

30 กันยายน 2541
18

นาย ชวน รุ่งศิรินันท์พร 2 ตุลาคม 2541

ถึง

1 ตุลาคม 2543
19

นาย กมล สกลเดชา 24 ตุลาคม 2543

ถึง

8 มกราคม 2544
20

นาย สุทัศน์ สุทันกิตระ 22 มกราคม 2544

ถึง

30 กันยายน 2544
21

น.ส. เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง 8 ตุลาคม 2544

ถึง

10 ธันวาคม 2545
22

นาย ระพี ผ่องบุพกิจ 11 ธันวาคม 2545

ถึง

30 กันยายน 2546
23

นาย วิทูรัช ศรีนาม 2 ตุลาคม 2546

ถึง

30 กันยายน 2549
24

นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ 1 ธันวาคม 2549

ถึง

23 ตุลาคม 2550
25

นาย แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ 24 ตุลาคม 2550

ถึง

2 พฤศจิกายน 2551
26

นาย บุญธรรม เลิศสุขีเกษม 3 พฤศจิกายน 2551

ถึง

15 พฤศจิกายน 2552
27

นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต 16 พฤศจิกายน 2552

ถึง

11 กันยายน 2554
28

นาย พิเนตร เลิศเขมทัต 12 กันยายน 2554

ถึง

21 กันยายน 2554
29

นาย สยาม ศิริมงคล 26 กันยายน 2554

ถึง

26 ตุลาคม 2557