โทร. 0-2221-7097 , มท.50376 , 50363 , 50380 , 50691
 

 
 
คส.มท.ที่ 43/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการขาดจากอัตราเงินเดือนและได้รับเงืนเดือน ลว.ที่ 23 ม.ค. 55
คส.มท.ที่ 50/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลว.ที่ 23 ม.ค. 55
คส.มท.ที่ 51/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลว.ที่ 23 ม.ค. 55
คส.มท.ที่ 52/2555 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลว.ที่ 23 ม.ค. 55
คส.มท.ที่ 85/2555 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
คส.มท.ที่ 86/2555 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (กรมการปกครอง)
คส.มท.ที่ 87/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (กรมที่ดิน)
คส.มท.ที่ 92/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (กรมป้องกันและบันเทาสาธารณภัย)
คส.มท.ที่ 93/2555 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (กรมป้องกันและบันเทาสาธารณภัย)
คส.มท.ที่ 106/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คส.มท.ที่ 151/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คส.มท.ที่ 152/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คส.มท.ที่ 153/2555 เรื่อง โอนข้าราชการ
คส.มท.ที่ 167/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 
 
คส.มท.ที่ 682/2554 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลว.ที่ 27 ธ.ค. 54
คส.มท.ที่ 683/2554 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลว.ที่ 27 ธ.ค. 54
คส.มท.ที่ 687/2554 เรื่องย้ายข้าราชการ ลว.ที่ 30 ธ.ค. 54
คส.มท.ที่ 688/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลว.ที่ 30 ธ.ค. 54
คส.มท.ที่ 689/2554 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลว.ที่ 30 ธ.ค. 54
คส.มท.ที่ 690/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลว.ที่ 30 ธ.ค. 54
 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไปตาม คส.สป.ที่ 478/54 ลว.ที่ 12 ต.ค.54 จำนวน 42 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.54 โดยกำหนดให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตาม คส. ในวันที่ 31 ต.ค.54
 
ประกาศ สป.มท. เรื่อง ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
คส.มท. ที่ 649/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการขาดจากอัตราเงินเดือน และได้รับเงินเดือน ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด กระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
 
สป.มท. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป โดยให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 1 สิงหาคม 2554
หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 2548 ลงวันที่ 20 ก.ค.2554 เรื่อง การแต่งตั้ง ข้าราชการ (ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่)
ประกาศ สป.มท. เรื่อง ผลงานและข้อมูลเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ
ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่)
หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 2553 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 15 ราย ตาม คส.สป. ที่ 303/2554 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 2553 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่) และ สป. ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ จำนวน 15 ราย (ตาม คส.สป. ที่ 303/2554 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2554) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2554
 
คส. สป.มท. ที่ 307/2554 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เรื่ิองให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คส.สป. ที่ 286/2554 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2554 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 6 ราย
คส. สป. ที่ 208/2554 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2554 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 55 ราย
 
หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 36 ลงวันที่ 12 พ.ค.2554 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ (ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่)  
หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 1697 ลงวันที่ 12 พ.ค.2554 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ (ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่)
 
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 190/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สป.มท.ที่ 193/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สป.มท.ที่ 194/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สป.มท.ที่ 195/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 
หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 37 ลงวันที่ 12 พ.ค.2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่) 
หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 1695 ลงวันที่ 12 พ.ค.2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่)  
ประกาศ สป.มท. เรื่อง ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
     ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ดูตามรายบุคคล)
ประกาศ สป.มท. เรื่อง ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
    ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (ดูตามรายบุคคล)
 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง มท.ที่ 234/2554 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 19 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2554  (บัญชีรายละเอียด)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง มท.ที่ 233/2554 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 19 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2554 (บัญชีรายละเอียด)
 
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 12 ราย
 
คำสั่ง มท.ที่ 136/2554 ลงวันที่ 18 มี.ค.2554 (ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
คำสั่ง มท.ที่ 137/2554 ลงวันที่ 18 มี.ค.2554 (ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน)
คำสั่ง มท.ที่ 138/2554 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2554 (ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
คำสั่ง มท.ที่ 139/2554 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2554 (ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
 
หนังสือ ที่ มท 0202.3 / ว 1128 และ ว 27 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 72 ราย  
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2554 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 จำนวน 72 ราย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โปรดเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย
 
คำสั่ง มท. ที่ 73/2554 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (หัวหน้าสำนักงาน กถ.สป.)
 
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 38 / 2554  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง ย้ายข้าราชการ  จำนวน 3 ราย (ชำนาญการพิเศษ)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 39 / 2554  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  จำนวน 27 ราย (ชำนาญการพิเศษ)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 40 / 2554  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  จำนวน 8 ราย (ชำนาญการพิเศษ)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 41 / 2554  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง ย้ายข้าราชการ  จำนวน 15 ราย (ชำนาญการ)
 
หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 2 ลงวันที่ 10 มกราคม 2554   และ หนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 111 ลงวันที่ 10 มกราคม 2554  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 3 / 2554  ลงวันที่ 7 มกราคม 2554  เรื่อง ย้ายข้าราชการ  
 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 5 / 2554  ลงวันที่ 7 มกราคม 2554  เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 595 /2553  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553  เรื่อง ให้ข้าราชการขาดจากอัตราเงินเดือนและได้รับเงินเดือน  จำนวน 55 ราย  
 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 596 /2553  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย
 
คำสั่งย้ายข้าราชการ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 598 /2553  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553  เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 11 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 599 /2553  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553  เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 600 /2553  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553  เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 14 ราย
 
คำสั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 69 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 491 /2553  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 19 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 492 /2553  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 10 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 493 /2553  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 14 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 494 /2553  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 7 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 495 /2553  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 19 ราย
 
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 77 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 18 ตุลาคม 2553
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 450/2553 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 26 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 451/2553 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 16 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 452/2553 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 29 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 453/2553 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 8 ราย
  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.3/ว 3140 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
ประกาศ สป.มท. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553  เรื่อง ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ประกาศ สป.มท. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553  เรื่อง ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓เรื่อง ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 333 - 335/2554
หนังสือ ที่ มท 0202.4/ ว 161 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 382 - 388 /2553
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 382/2553 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 383/2553 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดี จำนวน 5 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 384/2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการปกครอง 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 385/2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4 ราย 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 386/2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  จำนวน 43 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 387/2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  จำนวน 4 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 388/2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการปกครอง 
 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 336/2553 ลงวันที่ 23 ส.ค. 53 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 337/2553 ลงวันที่ 23 ส.ค. 53 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ)
 
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ตามคำสั่ง สป. ที่ 220-221/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 (อ้างถึง คำสั่ง สป. ที่ 133/2553 ลว 1 เม.ย. 53)
คำสั่ง สป. ที่ 220/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
คำสั่ง สป. ที่ 221/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
 
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมจำนวน  8 ราย
 
คำสั่ง สป.มท. ที่ 165/2553 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28เมษายน 2553 จำนวน 37 ราย
 
หนังสือ สป.มท. ที่ มท 0202.3/ว 1148 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 และ หนังสือที่ มท 0202.3/ว30 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553
คำสั่ง สป.มท. ที่ 131/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 จำนวน 58 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 132 /2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 จำนวน 7 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 133/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 1 เมษายน จำนวน 71 ราย
 
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 82 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2553 เป็นต้นไป
 
คำสั่ง ที่ มท 0202.3/ว784 ลว 9 มี.ค. 2553 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังต้นสังกัด และคำสั่งที่ มท 0202.3 /ว 785 ลว 9 มี.ค. 2553 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ยังต้นสังกัด
 
คำสั่ง มท ที่ 581/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)
คำสั่ง มท ที่ 582/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง)
 
คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี รอง ปมท. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 452/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการขาดจากอัตราเงินเดือนและได้รับเงินเดือน ลงวันที่ 20 ต.ค. 2552
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 441/2552 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 16 ต.ค. 2552
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 442/2552 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 ต.ค. 2552
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 443/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 16 ต.ค. 2552
 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 348/2552 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สป. ที่ 348/2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
นส. ที่ มท 0202.3/ว 3063 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2552 และ นส. ที่ มท 0202.3/ว97 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2552
 
บัญชีการแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระดับชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน) แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 276/2552 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2552
นส. ที่ มท 0202.3/ 2600 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2552 และ นส. ที่ มท 0202.3/ 81 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2552
คำสั่ง สป. ที่ 276/2552 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2552
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ที่ 276/2552 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2552  
 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 237/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)
 
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 24 ราย ให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 22 มิถุนายน 2552
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ที่ 188 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ที่ 18 9/2552 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
 
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จำนวน 7 ราย เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 29 มิ.ย. 52
 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 123 /2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและได้รับเงินเดือนตำแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวน 28 ราย
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ที่ 123/2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552
 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ  แนบท้ายคำสั่ง ที่ 118/2552
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 120/2552 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 ย้ายข้าราชการ
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคำสั่ง ที่ 120/2552
หนังสือ ที่ 0202.3/ว 23 ลว 20 เมษายน 2552 และหนังสือ ที่ มท 0202.3/ว 1186 ลว 20 เมษายน 2552
 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 112 2552 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สป.ที่ 112/2552 
 
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2552 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรง ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย

  บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงมหาดไทยที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

  ให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันจันทร์ที่  16  มีนาคม  2552
  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 92 - 93 /2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
บัญชีรายละเอียดตามคำสั่ง มท. 92/2552
บัญชีรายละเอียดตามคำสั่ง มท. 93/2552
 
คำสั่ง สป.ที่ 61/2552 ลว 20 ก.พ.52 จำนวน 42 ราย โดยเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันที่ 2 มี.ค. 52
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สป. ที่ 61/2552