กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถนำจ่ายได้เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีรายชื่อตามบัญชี ดังต่อไปนี้

 

     ทั้งนี้เมื่อท่านได้ตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีแล้ว พบว่าท่านยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร.0-2221-0565 หรือ 0-2223-9353 ต่อ 50371
 

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

สกุล

เครื่องราชฯ ปี

หมายเหตุ

นาง กนกพร กาญจนวิบูลย์ ต.ม. 2534  
น.ส. กรรณิการ์ อัมพะวะสิริ จ.ช. 2534  
น.ส. กรรณิการ์ อัมพะวะสิริ ต.ม. 2539  
นาง กฤษณา คงตะแบก จ.ม. 2541  
นาย กำธร เกษากิจ จ.ช. 2544  
นาย กิตติพันธ์ เพชรชู จ.ช. 2533  
นาย กิติศักดิ์ โชติพานิช ต.ช. 2529  
นาย เกษม นิลรัตน์ บ.ม. 2544  
นาย โกสุม แสงจันทร์ บ.ม. 2529  
นาง คณัสนันท์ ภิญญะโชติ จ.ม. 2538  
นาย คณิต ทองอยู่ ต.ช. 2539  
นาย คณิต ทองอยู่ ต.ม. 2534  
นาย คำมี สะภา จ.ม. 2535  
นาย เคลื่อน สมศิริ บ.ม. 2544  
นาย จรัส สยะนานนท์ ต.ช. 2536  
นาย จรัส วงษ์ธรรม จ.ช. 2541  
น.ส. จริยา สิงห์นาค บ.ม. 2534  
นาย จรูญ ขันอาษา จ.ช. 2542  
นาย จักษวัชร์ ลีนุกูล ต.ช. 2540  
นาง จันทร์เพ็ญ พิทักษ์จำนงค์ จ.ม. 2534  
น.ส. จันทร์เพ็ญ แสงสวย ต.ม. 2539  
น.ส. จันทร์ศิริ มูลศาสตร์ ต.ม. 2530  
น.ส. จันทร์ศิริ มูลศาสตร์ ท.ม. 2539  
นาย จารึก อ่อนละมุล รจพ. 2534  
นาย จารุพัฒน์ พันธุ์เพ็ง ต.ม. 2542  
นาย จำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ ต.ช. 2542  
นาง จิตตมาศ ไกรแสงศรี จ.ม. 2536  
นาง จิตติมา นิ่มระวี ท.ม. 2539  
นาย จิรพันธุ์ วิวัฒนผล ท.ช. 2544  
นาง จิราภรณ์ ธนานุภาพไพบูลย์ จ.ม. 2533  
นาง จีราวัจน์ ดิษฐภรณ์ จ.ช. 2538  
น.ส. จุไร นิ่มละออ บ.ช. 2537  
นาง จุไรรัตน์ คำศรี จ.ม. 2535  
นาย เจตน์ ชินะกุล บ.ช. 2544  
นาย เจนศักดา ภูมิบริรักษ์ ต.ช. 2538  
นาย เจริญ อธิสุมงคล จ.ม. 2542  
นาง ฉวีวรรณ โพธิสมบัติ จ.ช. 2537  
นาย เฉลิม มากจงดี ต.ช. 2541  
นาย แฉล้ม สุบิน บ.ม. 2534  
นาย ชัยชนะ กฤตยานาถ ต.ช. 2540  
นาย ชัยชาญ กาญจนมุสิก ต.ม. 2542  
นาย ชัยพล สังข์ทอง ท.ม. 2537  
นาย ชาญชัย โชคจงดี ต.ม. 2533  
นาย ชาญณรงค์ พิทักษ์วาณิชย์ ต.ม. 2542  
นาย ชุมพล ศันสยะวิชัย ท.ม. 2535  
นาย ชุมพล ศันสยะวิชัย ต.ช. 2529  
นาย ชูรัตน์ ฉัตรแก้ว ต.ม. 2541  
นาย เชื้อ ปานดำ บ.ม. 2531  
นาย ไชยยศ สุทธิกลม จ.ช. 2529  
นาย ณรงค์ มั่นศักดิ์ ท.ม. 2540  
นาย ณรงค์ วิริยะศิริวัฒนะ ท.ม. 2535  
นาย ณรงค์ วิริยะศิริวัฒนะ ท.ช. 2539  
นาย ณัฐ อ่อนหัวโทน บ.ม. 2540  
นาง ณัฐวรรณ พันธุ์พิพัฒน์ จ.ช. 2534  
นาง ณัฐิมา ทิพยานนท์ บ.ม. 2541  
นาง ดรุณี โชติพันธุ์ ต.ม. 2539  
น.ส. ดลพร ภุมมะกสิกร ต.ช. 2539  
น.ส. ดวงรัตน์ สร้อยสูงเนิน บ.ม. 2534  
น.ส. ดาราณี โพธิสาราช จ.ช. 2542  
น.ส. ดาวเรือง เสานวด บ.ม. 2539  
นาย ดำรงค์ พิมพ์กลัด ต.ม. 2540  
นาย เดชา สัตถาผล ท.ม. 2534  
นาย ตระกูล มีชัย ท.ม. 2540  
นาย ทวี ทวีพูล ป.ช. 2534  
นาย ทองคูณ เหล่าฮ่อ จ.ม. 2530  
นาย ธวัชชัย โชติคราม บ.ม. 2537  
นาย ธวัชชัย ลิ้มสุวรรณ บ.ช. 2535  
นาย ธวัชชัย สอนมาก ต.ช. 2536  
ว่าที่ ร.ต. ธานิต วงศาโรจน์ ต.ช. 2544  
นาย ธีรพล เกษมสุวรรณ ต.ม. 2536  
นาย ธีรพล เกษมสุวรรณ ต.ช. 2540  
นาย ธีระ แดงฉ่ำ บ.ม. 2537  
น.ส. นงลักษณ์ เทียมจันทร์ ต.ม. 2542  
น.ส. นงลักษณ์ เทียมจันทร์ จ.ช. 2534  
นาย นพดล วงศ์ทองดี จ.ช. 2536  
นาย นรินทร์ คงวิบูลย์เทพ รจพ. 2537  
นาย นเรศ ภู่แก้ว รจพ. 2544 เสียชีวิต
นาย นฤเบศ สันติวงศานนท์ ต.ม. 2539 เสียชีวิต
น.ส. นฤมล ติยพงศ์พัฒนา ต.ม. 2529  
นาง นฤมล สุวรรณรัตน์ ต.ช. 2536  
น.ส. นวลน้อย ระวิวรรณ จ.ม. 2532  
น.ส. นันทนิตย์ ปินคำ บ.ม. 2531  
นาง นันธิกานต์ บุญเสริฐ จ.ม. 2530  
นาง นันธิกานต์ (บุญเสริฐ) เสร็จกิจ (พรมมี) จ.ช. 2535  
นาง นิตยา แก้วเดียว จ.ม. 2537  
น.ส. นิตยา นกเนตรพันธุ์ จ.ม. 2533  
นาง นิตยา สุวรรณรัตนชื่น ต.ม. 2540  
นาย นิเทศ บุญกอง บ.ม. 2533  
นาย นิธิศักดิ์ ราชพิตร รจพ. 2535  
นาง นิภาภรณ์ พบสุข รจพ. 2544  
นาย นิวัติ ปักโคทานัง ต.ม. 2533  
น.ส. เนตรชนก พึ่งพล บ.ม. 2530  
นาง เนตรชนก วิลาควง จ.ช. 2539  
นาย บัวทอง จำปากุล บ.ม. 2533  
นาย บำเพ็ญ พาบุ จ.ม. 2531  
นาย บุญชู จันทร์วงศ์ ต.ช. 2542  
นาย บุญถม เหล่าชำนิ ต.ช. 2537  
นาย บุญถม เหล่าชำนิ จ.ช. 2531  
ว่าที่ ร.ต. บุญธรรม เหมพิมานแมน ต.ช. 2534  
นาย บุญรอด ยิ้มอำพันธุ์ รจพ. 2536 เสียชีวิต
นาย บุญรอด ยิ้มอำพันธุ์ ท.ช. 2536 เสียชีวิต
น.ส. ปนัดดา แย้มเกตุ ต.ม. 2540  
นาย ประกอบ ศรีรักษ์ จ.ม. 2544  
นาย ประกาศ กิติทรัพย์กาญจนา จ.ช. 2537  
นาย ประคอง รัตนขวัญ บ.ม. 2544  
น.ส. ประฌมพร อุเจริญ จ.ช. 2536  
นาย ประดับ ระวังพรหมราช จ.ม. 2530  
นาย ประดิษฐ์ อ่วมวงษ์ บ.ม. 2529  
นาง ประทุมมาศ สุขะวัธนกุล ต.ช. 2535  
น.ส. ประภาพร ร่วมใจทิพย์ จ.ช. 2532  
นาย ประภาศ กิติทรัพย์กาญจนา จ.ม. 2531  
นาย ประสงค์ กมลเฉียบแหลม จ.ม. 2530  
นาย ประสาตร์ สิทธิเลิศ ต.ช. 2538  
นาย ประสิทธิ์ ชำนิจ จ.ม. 2534  
นาย ประสิทธิ์ ชำนิจ จ.ช. 2539  
นาย ประเสริฐ ตันติสุวิชวงษ์ ต.ช. 2534  
นาย ประเสริฐ รักเสรี ต.ม. 2529  
นาย ประหยัด สพินัด บ.ม. 2544  
นาย ประหยัด สุวรรณสาร บ.ช. 2537  
น.ส. ปรางทิพย์ แสงรื่น ท.ช. 2544  
น.ส. ปรางทิพย์ แสงรื่น ท.ช. 2544  
นาง ปริศนา สุภางค์รัตน์ จ.ช. 2536  
นาย ปรีชา ฉายศิริ ต.ช. 2537  
นาย ปรีชา ประภัสโรทัย ต.ม. 2536  
น.ส. ปรียา อำพรสุต รจพ. 2544 เสียชีวิต
ร.ต. ปรียา กุลมัย ป.ช. 2534  
ร.ต. ปรียา กุลมัย รจพ. 2534  
นาง ปาริชาติ ไพนุชิต ท.ม. 2544  
นาง ปาริชาติ ไพนุชิต ท.ม. 2544  
พันตรี ปิติ เมธาคุณวุฒิ ป.ช. 2536  
นาง ปิยะมุข อุ่นละมัย จ.ม. 2538  
นาย ผดุง เคียนทอง จ.ช. 2530  
น.ส. ผาณิต สนธิคีรีกุล บ.ม. 2531  
น.ส. ผาณิต สนธิคีรีกุล จ.ม. 2533  
นาย ผุย บุปผา บ.ช. 2537  
นาย พนม ทองคำ ท.ม. 2539  
นาย พรชัย จันทนยานนท์ จ.ช. 2536  
นาง พรเพ็ญ ศรีนาค จ.ช. 2534  
นาง พรรณเพ็ญ เสริมสวัสดิ์ บ.ช. 2534  
น.ส. พรรณิภา วรรณศรี จ.ม. 2534  
นาย พรหมมา ไกยแสง จ.ม. 2544  
นาย พลเมือง ค้าคล่อง ท.ม. 2534  
นาย พลเมือง ค้าคล่อง ท.ช. 2539  
น.ส. พวงเพชร ขันจันทร์ ต.ม. 2542  
นาง พัชรินทร์ แก้วชนะ จ.ช. 2534  
นาง พัชรี พวงทอง ท.ม. 2534  
นาย พิชัย พุ่มพวง บ.ช. 2539  
นาย พิเชษฐ มงคลวณิชยา ต.ม. 2529  
นาย พิทักษ์ สันติวงศ์เดชา ต.ช. 2536  
นาย พิทักษ์พงศ์ จินายะ ต.ม. 2542  
นาย พิพัทธ์ เลี้ยงสกุล บ.ช. 2537  
น.ส. พิมพ์ปวีณ์ แสงสวย ต.ช. 2544  
นาง พิมพ์มาศ พิมพา ต.ม. 2543  
น.ส. พิมลจันทร์ โศภารักษ์ รจพ. 2542  
นาย พิสิษฏ์ ดาราธวัช จ.ม. 2534  
นาย พีรพงษ์ พงษ์สว่าง รจพ. 2544  
นาย พุฒธา บุญมา ต.ม. 2542  
นาง เพ็ญศรี ดรุณวรรณ ท.ช. 2541  
น.ส. เพ็ญศรี ศรีเจริญ จ.ม. 2535  
นาย แพทยา แก้วพวง ต.ช. 2537  
นาย ไพฑูรย์ ทิพารัตน์ บ.ม. 2538  
น.ส. ไพรวัลย์ พรหมเหลือง จ.ช. 2532  
นาย ไพโรจน์ เรืองสุขอุดม ต.ม. 2529  
น.ส. ไพลิน เสนละมัย รจพ. 2543  
นาย ไพศาล ทองทาบล้วน บ.ม. 2544  
นาง ภวันตี จันทร์ปิง จ.ม. 2534  
นาย ภักดี รัตนผล รจพ. 2544  
นาย มนตรี ศิริรัตน์ ต.ม. 2542  
นาย มนัส ช่างสุพรรณ รจพ. 2530  
ร.ต.อ. มานพ สนองคุณ ท.ม. 2535  
น.ส. มานิดา วงศ์ไตรทิพย์ จ.ช. 2531  
น.ส. มาริสา กลั่นทัต จ.ม. 2535  
นาย มิ่งมิตร มณีโชติ ต.ช. 2538  
นาย มิ่งมิตร มณีโชติ ต.ม. 2534  
พ.ต.ท.หญิง ยุวดี ลาน้ำเที่ยง รจพ. 2534  
น.ส. รจนี พิมพบุตร จ.ม. 2530  
นาย รณชัย รุ่งเรืองกลกิจ ต.ม. 2539  
นาย ระพินทร์ คำนุช จ.ม. 2539  
น.ส. รัชนี เขียวขจี ต.ม. 2544  
นาง รัชนีวรรณ สุชาตานนท์ ต.ม. 2539  
น.ส. รัตนา สุดแสง จ.ม. 2536  
น.ส. รุ่งทิพย์ สิริพันธ์วราภรณ์ ต.ช. 2536  
น.ส. รุ่งทิพย์ สิริพันธ์วราภรณ์ ท.ม. 2539  
นาง รุจา เพ็ญตระกูล ต.ช. 2536  
นาย ฤชา หาบุญมี บ.ช. 2537  
นาง ลัดดาวัลย์ พริ้งศุลกะ ท.ช. 2537  
นาง ลัดดาวัลย์ พริ้งศุลกะ รจพ. 2535  
น.ส. ลาวัลย์ เกียรติเลขา ต.ม. 2531  
น.ส. ลำแพน พยัคฆพฤกษ์ จ.ม. 2536  
นาย เล็ก วรกุล จ.ม. 2534  
น.ส. วชิรา รื่นถวิล ต.ม. 2529  
นาย วนัช พฤกษะศรี ป.ม. 2534  
น.ส. วนิดา สำราญรื่น จ.ม. 2537  
นาย วรชาติ พัฒนริน ต.ม. 2529  
นาย วรพจน์ ประชิตวัติ ต.ม. 2539  
น.ส. วรรณีย์ บุญโท จ.ม. 2535  
นาง วลัยพร นีละโยธิน ต.ม. 2529  
นาย วัฒนา ถาวรบุตร ท.ช. 2536  
นาย วันชัย พ่วงพูล ต.ม. 2543  
น.ส. วันวิสา มัทธวรัตน์ จ.ม. 2536  
นาย วิจิตร สุรกุล ป.ช. 2535  
นาย วิเชียร ศุภศิรประภา บ.ช. 2534  
นาย วิเชียร สุวรรณรงค์ บ.ช. 2538  
นาง วิณีกาญจน์ แสงศิริ จ.ช. 2529  
นาย วินัย ปิดเมือง ต.ช. 2541  
นาย วินัย ศรีสมบัติ จ.ช. 2531  
นาย วิวัฒน์ชัย ชัชวาลย์ ต.ช. 2534  
นาย วิศิษก์ บุญญาวิวัฒน์ ต.ม. 2532  
จ่าเอก วิสันต์ ประเสริฐศรี จ.ม. 2539  
นาย วิสุทธิ์ แท่นอินทร์ จ.ช. 2540  
นาง วีณา ณ อุบล ต.ม. 2537  
นาย วีระ กลิ่นมาลี ท.ม. 2534  
นาย วีระ ลำใยทอง ป.ม. 2536  
นาย วีระพงษ์ พูลสวัสดิ์ ต.ม. 2541  
นาย วุฒิพร ชัยเนตร ต.ช. 2534  
นาย วุฒิพล รัตตะมาน รจพ. 2540  
นาย วุฒิพล รัตตะมาน ท.ช. 2540  
นาง แววมุกดา มีชัย ต.ช. 2539  
นาย ศรัญยู อาทิตยศรัณยากร ต.ม. 2540  
นาย ศรายุทธ ใจทิพย์ ต.ช. 2536  
น.ส. ศรีนวล รุ่งวิทูรย์รัตน์ ต.ม. 2542  
นาย ศรีพล ลิมทอง บ.ช. 2537  
นาย ศุภชัย ไชยลังกา ต.ช. 2538  
นาย ศุภฤกษ์ รัตนคำนวณ ต.ช. 2542  
นาย สง่า จั่นเพชร บ.ช. 2544  
นาย สนิท คำชมภู จ.ช. 2529  
นาย สนิท จรอนันต์ ท.ม. 2536  
นาย สนิท ทองสุข จ.ช. 2529  
นาย สนิท สุดสวาท บ.ม. 2538  
นาย สมเกียรติ ชาญหัตถกร ท.ม. 2534  
นาง สมควร นามธง บ.ม. 2539  
นาย สมคิด ทรัพย์ไผ่มุ้ง ต.ช. 2541  
นาย สมจิต ประเสริฐ บ.ม. 2530  
นาย สมจิตร บุญส่ง จ.ช. 2536  
นาย สมชาย ผ่องอ่อน บ.ช. 2539  
นาย สมชาย สำราญสุข บ.ม. 2539  
นาย สมชาย สุวรรณรัตน์ บ.ช. 2535  
นาย สมทรัพย์ แก้ววิเชียร บ.ม. 2537  
นาย สมนึก กฤษณะเศรณี บ.ม. 2529  
นาย สมบัติ อภิรักษ์เวศน์ บ.ช. 2541  
นาย สมบัติ อภิรักษ์เวศน์ บ.ม. 2535  
นาย สมบูรณ์ โกยทอง บ.ม. 2533  
นาย สมบูรณ์ จันทร์สว่าง จ.ม. 2537  
นาย สมพงศ์ ยอดพฤติการณ์ ท.ช. 2537  
น.ส. สมพร อุพรชัยรัตน์ จ.ช. 2535  
นาง สมพร แสงระพี จ.ม. 2542  
น.ส. สมลักษณ์ วัฒนศิริ ต.ช. 2539  
นาย สมศักดิ์ ทองจันทึก ต.ช. 2542  
นาย สมศักดิ์ ภู่ทอง ต.ช. 2542  
น.ส. สร้อยกมล บางศิริ จ.ม. 2541  
นาย สวัสดิ์ สืบบุตร บ.ช. 2542  
นาย สว่าง มณีศรี บ.ม. 2529  
นาง สอางค์ คอวนิช จ.ช. 2533  
นาย สันติ เซ็นเชาวนิช ท.ม. 2539  
นาง สายหยุด ตุ้ยคำ จ.ม. 2531  
นาย สาโรจน์ วีระกิจพานิช บ.ม. 2534  
นาง สิทธิเวทย์ ประเสริฐศิลป์ ต.ม. 2541  
นาย สิริศักดิ์ พงษ์อารี ต.ม. 2542  
นาง สุกิจ หนูเหมือน จ.ม. 2539  
นาย สุจิตร ชำนาญเอื้อ บ.ม. 2537  
นาย สุจิตร ชำนาญเอื้อ บ.ช. 2542  
นาย สุชาญ พงษ์เหนือ รจพ. 2542  
นาย สุทธิ ศิลมัย ท.ช. 2544  
ว่าที่ ร.ต. สุทัศน์ ศูนย์กลาง บ.ม. 2534  
นาง สุทัศนีย์ สุขเกษม บ.ม. 2538  
นาย สุเทพ พรเขตร บ.ช. 2536  
น.ส. สุนทรี คงตั้งจิตต์ จ.ม. 2534  
น.ส. สุปราณี อิ่มใจ บ.ม. 2534  
นาย สุพจน์ แก้วประทีป ต.ช. 2542  
นาย สุภาพ ทองสว่าง บ.ม. 2529  
นาง สุภาพร ขันธศุภ จ.ช. 2534  
น.ส. สุภาพร สิทธิชัย จ.ม. 2534  
น.ส. สุมาลี จันทโรทัย ต.ม. 2535  
นาง สุมาลี ศรีสารคาม ต.ช. 2533  
ร.อ. สุรจิตร ชมาฤกษ์ รจพ. 2533  
ร.อ. สุรจิตร ชมาฤกษ์ ป.ช. 2534  
นาย สุรชัย ปานฉ่ำ บ.ม. 2542  
นาย สุรชิต ฐิติพันธ์ธรรมา จ.ช. 2532  
นาย สุรเดช รัตน์จรัญ บ.ม. 2535  
นาย สุรพันธ์ จงรักษ์ ต.ม. 2533  
นาย สุรัตน์ บัวคลี่ บ.ม. 2535  
พ.จ.อ. สุรินทร์ คงเพชร ต.ม. 2542  
นาย สุริยา รัตนชัย บ.ม. 2534  
นาย สุไลหมาน หมัดชะบูรณ์ บ.ม. 2539  
นาง สุวลี ประสารพันธุ์ ต.ม. 2532  
นาง สุวลี ประสารพันธุ์ ต.ช. 2538  
นาย สุวิทย์ ใจกว้าง บ.ม. 2544  
นาย เสริม ชูชาติ ต.ช. 2538  
นาย โสฬส อัศววิบูลย์ บ.ม. 2531  
นาย อดิศักดิ์ รัตนะ ต.ม. 2539  
นาย อติชาติ อุณหเลขกะ ต.ช. 2540  
นาย อนันต์ บริสุทธิ์ ต.ช. 2535  
นาย อนันต์ เตียเสวนากุล จ.ช. 2536  
นาย อนุชา เหล่าอุดม จ.ช. 2533  
นาย อนุสรณ์ ตันโชติกุล ต.ช. 2540  
น.ส. อภิญญา คุ้มวงศ์ ต.ช. 2544  
น.ส. อภิญญา คุ้มวงศ์ ต.ช. 2544  
น.ส. อรพันธ์ จุมพรม จ.ม. 2540  
นาย อรรณพ สุวรรณเวช รจพ. 2531  
ว่าที่ ร.ท. อรรถชล ทรัพย์ทวี ต.ช. 2542  
น.ส. อรุณี อินทร์สายใจ จ.ม. 2535  
นาง อวยพร ศิริวิเชียร บ.ม. 2533  
นาย อะหมัด หลีเส็น จ.ช. 2533  
นาย อะหมัด หลีเส็น ต.ม. 2535  
น.ส. อัญชลี ไข่มุกด์ จ.ช. 2529  
นาย อัด ทองศรี จ.ช. 2534  
นาง อัมภาศรี บุญยรัตน์ รจพ. 2541  
นาย อาคม ทรงนิติธรรม บ.ม. 2534  
น.ส. อาซีซะ มะยิ บ.ม. 2531  
นาย อาทิตย์ คลื่นสุวรรณ ต.ช. 2535 เสียชีวิต
นาย อาทิตย์ บุญคง ต.ช. 2538  
นาย อาทิตย์ บุญคง ท.ม. 2539  
ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต จ.ช. 2534  
นาง อาภรณ์ นนทเศวตเมธี ต.ม. 2544  
นาง อาภรณ์ นนทเศวตเมธี ต.ม. 2544  
น.ส. อารมณ์ ชอบวิทยาคุณ ท.ม. 2540 เสียชีวิต
นาย อารมณ์ ปัญจะเทวคุปต์ บ.ม. 2534  
นาย อำนวย จันทร์รอด บ.ม. 2542  
นาย อำพล อังคภากรณ์กุล ต.ช. 2544  
นาย อำพล อังคภากรณ์กุล ต.ช. 2544  
นาย อุทัย สอนสุภาพ บ.ม. 2544  
นาย อุทัย สอนสุภาพ บ.ม. 2544  
นาย อุทิศ ขุนพิลึก ต.ช. 2541  
นาง อุทิศพร อรัญภูมิ บ.ม. 2531  
น.ส. อุบลรัตน์ ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์ จ.ม. 2534  
นาย อุฬาร จิ๋วเจริญ ต.ช. 2544  
น.ส. เอ็ดดู เวสารัชอารีย์กุล จ.ช. 2529  
นาย เอนก อิ่มโอษฐ์ ต.ช. 2544