ระบบประเมินสมรรถนะ
แบบ 360 องศา

วิธีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
(สำหรับผู้ประเมิน)

วิธีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
(สำหรับผู้รับผิดชอบระบบงาน)

ระบบบริหารผลการปฏิบัติการงาน
ความหมาย

หลักการ
 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ของ ก.พ.)

ร่างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของสำนักงาน ก.พ.)

ภาพรวมระบบบริหารผลงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ถาม-ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรฐานและแนวทางกำหนดความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะจำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

คู่มือสมรรถนะหลัก : คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้
 

ตัวอย่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของ ก.พ.)
ขั้นตอนการประเมินผล

ขั้นตอนการประเมินผลในส่วนสมรรถนะ

แบบประเมิน
แบบ ปผ. (สำหรับข้าราชการทุกตำแหน่ง)

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 

 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เอกสารประกอบการบรรยาย "ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน" (โดยวิทยากร ก.พ.)

สรุปข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
       ส่วนกลาง
       ส่วนภูมิภาค

 

การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 12 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 
การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 24 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สป.มท.

- หนังสือเวียน
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สป.
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป


 

 

 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 20/2552)

มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 28/2552)

มาตรฐานและแนวทางกรกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งบริหาร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (ใหม่)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลฯ (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559) (ใหม่)

บัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)

หนังสือแจ้งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัด มท. และ สป.มท. (รอบการประเมิน 1 เม.ย.2558 - 30 ก.ย.2558)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ของ มท. (บริหารสูง-ต้น ส่วนกลางและภูมิภาค) รอบการประเมิน 1 เม.ย.2558 - 30 ก.ย.2558

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ มท. (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ, อำนวยการ) รอบการประเมิน 1 เม.ย.2558 - 30 ก.ย.2558

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ สป. (อำนวยการ วิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน) รอบการประเมิน 1 เม.ย.2558 - 30 ก.ย.2558

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ ขรก.ที่มา ชรก.ศูนย์ปฏิบัติการสนัสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. รอบการประเมิน 1 เม.ย.2558 - 30 ก.ย.2558