ระบบประเมินสมรรถนะ
แบบ 360 องศา

วิธีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
(สำหรับผู้ประเมิน)

วิธีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
(สำหรับผู้รับผิดชอบระบบงาน)

ระบบบริหารผลการปฏิบัติการงาน
ความหมาย

หลักการ
 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ของ ก.พ.)

ร่างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของสำนักงาน ก.พ.)

ภาพรวมระบบบริหารผลงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ถาม-ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรฐานและแนวทางกำหนดความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะจำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

คู่มือสมรรถนะหลัก : คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้
 

ตัวอย่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของ ก.พ.)
ขั้นตอนการประเมินผล

ขั้นตอนการประเมินผลในส่วนสมรรถนะ

แบบประเมิน
     
แบบ  ปผ.1 (สำหรับ ปมท. รอง ปมท. อธิบดี และ ผวจ.)
     
แบบ ปผ.2 (สำหรับข้าราชการทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตาม ปผ.1)
   แบบ ปผ.2 (สำหรับข้าราชการช่วยราชการต่างสังกัด)
   แบบ ปผ. (สำหรับข้าราชการทุกตำแหน่ง) ในรอบการประเมิน 1 เม.ย.2557 ถึง 30 ก.ย.2557

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 

 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เอกสารประกอบการบรรยาย "ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน" (โดยวิทยากร ก.พ.)

สรุปข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
       ส่วนกลาง
       ส่วนภูมิภาค

 

การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 12 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 
การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 24 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สป.มท.

- หนังสือเวียน
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สป.
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป


 

 

 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 20/2552)

มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 28/2552)

มาตรฐานและแนวทางกรกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งบริหาร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557)

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลฯ (1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557)

บัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557)

หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557)

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลฯ (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557)

บัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557)

หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลฯ (1 เมษายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2556)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 เมษายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2556)

บัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 เมษายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2556)

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก สป.

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก มท.

รอง ปมท.รับผิดชอบกำกับดูแลฯ รายพื้นที่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

หนังสือแจ้งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัด มท. และ สป.มท. (รอบการประเมิน 1 ต.ค.2555 - 31 มี.ค.2556)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ของ มท. (บริหารสูง-ต้น ส่วนกลางและภูมิภาค) รอบการประเมิน 1 ต.ค.2555 - 31 มี.ค.2556

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ มท. (วิชาการทรงคุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ, อำนวยการ) รอบการประเมิน 1 ต.ค.2555 - 31 มี.ค.2556

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ สป. (อำนวยการ วิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน) รอบการประเมิน 1 ต.ค.2555 - 31 มี.ค.2556

หนังสือแจ้งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัด มท. และ สป.มท. (รอบการประเมิน 1 เม.ย.2556 - 30 ก.ย.2556)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ของ มท. (บริหารสูง-ต้น ส่วนกลางและภูมิภาค) รอบการประเมิน 1 เม.ย.2556 - 30 ก.ย.2556

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ มท. (วิชาการทรงคุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ, อำนวยการ) รอบการประเมิน 1 เม.ย.2556 - 30 ก.ย.2556

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ สป. (อำนวยการ วิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน) รอบการประเมิน 1 เม.ย.2556 - 30 ก.ย.2556

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของข้าราชการที่มาช่วยราชการ สป. (ไม่สังกัดสำนัก กอง ส่วนกลาง) รอบการประเมิน 1 เม.ย.2556 - 30 ก.ย.2556