บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

 

ชื่อ – สกุล

ผลงานและข้อเสนอแนวความคิด

1. น.ส.เอื้อมเดือน  อุทัยกุล

ส่วนที่ 1 ผลงาน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารราชการจังหวัด

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด

การดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

2. นายธีรยุทธิ์  ลาชโรจน์

ส่วนที่ 1 ผลงาน

ผลการดำเนินการตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบ Knowledge Managemant

3. นายนักปราชญ์  ไชยานนท์

ส่วนที่ 1 ผลงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด

การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

4. น.ส.ธัญสุตา  นิยมชาติ

ส่วนที่ 1 ผลงาน

การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด

การพัฒนาจริยธรรมข้าราชการของจังหวัด

5. น.ส.คณาธิป  สุขเจริญ

 

ส่วนที่ 1 ผลงาน

การปรับปรุงระบบการกำหนดตำแหน่งของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)

6. น.ส.วีรวรรณ  จันทนเสวี

ส่วนที่ 1 ผลงาน

การติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอ่างทอง

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด

การพัฒนาบุคลากรจังหวัดอ่างทองภายใต้การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

7. นายอัมรินทร์  นวลน้อย

ส่วนที่ 1 ผลงาน

บทบาทของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับจังหวัด

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด

การมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ