จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม free hit counter
 
 


 

 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ

 

CLICK

CLICK

CLICK

ร่วมแสดงความคิดเห็น วันอาสาสมัครสากล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ 163 - 175
ตำแหน่งงนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ 82 - 91
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สำรอง) ลำดับที่ 92-132
รายละเอียดการรายงานตัว
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้าย 3 สรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 สรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง การรับสมัครฯ
แบบปก
เอกสารแนบ 1 เค้าโครงผลงาน
เอกสารแนบ 2 ข้อเสนอแนวคิด
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสารแนบ 4 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 5 แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานบัญชีรายชื่อ
เอกสารแนบ 7 ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการประเมินฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ 127 - 157
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สำรอง) ลำดับที่ 152 - 161
ตำแหน่งงนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ 56 - 71
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สำรอง) ลำดับที่ 72 - 81
รายละเอียดการรายงานตัว
คำสั่งที่ 616/2566 ลงวันที่ 7 มี.ค. 66 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานใน สป. (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานใน สป. (ปลายทาง)
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง และตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)
สายงานนิติการ (ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย)
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบฯ
เอกสารแนบ 2 เค้าโครงผลงาน
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสารแนบ 4 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 5 แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลฯ
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผนวก 1 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 2 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 3 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 4 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 5 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 6 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 7 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 8 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 9 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 10 แนบท้ายประกาศ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศ คกก.กลั่นกรองฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
เอกสาร 2 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสารนิเทศ
เอกสาร 3 ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ
แบบปก
เอกสารแนบ 1 เค้าโครงผลงาน
เอกสารแนบ 2 ข้อเสนอแนวคิด
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - 9 รายชื่อผู้มีสิทธิในแต่ละตำแหน่ง
เอกสารแนบท้ายประกาศ 10 กำหนดการประเมินความรู้ฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
เอกสาร 2 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสารนิเทศ
เอกสาร 3 ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
เอกสาร 4 กำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ คกก.ประเมินฯ เรื่อง รายชื่อฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ สป. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
รายละเอียด
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครฯ
เอกสาร 1 รายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสาร 2 รายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสาร 3 รายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสาร 4 รายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสาร 5 รายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสาร 6 รายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสาร 7 กำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

การรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ 1-19
ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 1-9
ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ 1-2
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ลำดับที่ 1-7
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศฯ
แนบท้าย ๑ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนบท้าย ๒ พนักงานทรัพยากรบุคคล
แนบท้าย ๓ พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
แนบท้าย ๔ พนักงานประจำสำนักงาน
แนบท้าย ๕-๑ การขอทราบผลคะแนน
แนบท้าย ๕-๒ แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)
1.คำสั่งที่ 3170/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย
2. คำสั่งที่ 3171/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย
3. คำสั่งที่ 3172/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย
4. คำสั่งที่ 3173/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย
4.1.หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย 5 ราย (ต้นทาง)
4.2.หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย 5 ราย (ปลายทาง)
5. คำสั่งที่ 3174/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 15 ราย
5.1 หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง 15 ราย (ต้นทาง)
5.2 หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง 15 ราย (ปลายทาง)
6. คำสั่งที่ 3175/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 61 ราย
6.1 หนังสือแจ้งกรม คำสั่งโอน 61 ราย (ต้นทาง)
6.2 หนังสือแจ้งจังหวัด คำสั่งโอน 61 ราย (ปลายทาง)

การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 239 - 261
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 108 - 117
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 53 - 55
(สำรองการบรรจุ ) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 262 - 282
(สำรองการบรรจุ ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 118 - 126
สิ่งที่ส่งมาด้วย: รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศฯ
แนบท้าย ๑ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนบท้าย ๒ พนักงานทรัพยากรบุคคล
แนบท้าย ๓ พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
แนบท้าย ๔ พนักงานประจำสำนักงาน
แนบท้าย ๕ หลักฐานการตรวจ ATK
แนบท้าย ๖ เอกสารเรียกรายงานตัว
ตัวอย่าง ใบรับรองแพทย์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

ประกาศกำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบของผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน

หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และสร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
QR Code เอกสารแนบ
ลิงค์แบบสอบถาม

การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

หนังสือแจ้ง
1. คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ
2. คำสั่งจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
3. คำสั่งมอบอำนาจของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
4. คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. มท.
5. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ (ระดับเชี่ยวชาญ) จำนวน 2 ราย
6. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ จำนวน 122 ราย
7. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จำนวน 67 ราย
8. หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เรื่องการปรับโครงสร้างฯ
9. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) เรื่องการปรับโครงสร้างฯ
10. หนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัด เรื่องการย้าย
11. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) เรื่องการย้าย

การย้ายข้าราชการ (รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (31 ตำแหน่ง)
2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (17 ตำแหน่ง)
3. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (13 ตำแหน่ง)
4. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (11 ตำแหน่ง)
5. นิติกรชำนาญการพิเศษ (5 ตำแหน่ง)
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (4 ตำแหน่ง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ปลายทาง)

แก้ไขรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะราย)

หนังสือแจ้งจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สป. และ สร.มท.
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สป.มท.
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 72,75-77 และ 79)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 42-45)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 67-76)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 22-23)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 144-146)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 93-95)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
หนังสือแจ้ง หน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท. หนังสือแจ้งจังหวัด คู่มือ Digital Pension กรณีสมาชิกไม่ได้รับบำนาญ
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
รายละเอียด
รายละเอียด
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 92)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 139, 141-143)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 66-70)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 21)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 66)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 89-90)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 129-132, 134, 136-138)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 57, 61, 63-65)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 20)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 65)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
คำสั่ง สป. ที่ 1049/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (19 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ต้นทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 1045/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (19 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ปลายทาง)
หนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้งจังหวัดและคำชี้แจง
ระบบกรอกข้อมูลออนไลน์
ภาพถ่ายพิธีการ
ภาพถ่ายพิธีการ
ประกาศฯ รับสมัคร
เอกสารแนบท้าย 1 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบท้าย 2 รองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสารแนบท้าย 3 ใบสมัคร
เอกสารแนบท้าย 4 แบบเสนอความคิดเห็นฯ
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 749/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (11 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 748/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 128)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 54 - 55)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 17 - 19 )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 64)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 82 - 83 และ 87 - 88)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 124 - 127)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 52 - 53)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 14 - 16 )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 57 - 63)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 38 - 41)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
การรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
แผนที่สถานที่สอบ
หนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้งอธิบดีกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะทำงานกลั่นกรองฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 79 - 81)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 115 - 116 และ 118 -123)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 49 - 51)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 13)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 56)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 37)
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 1- 40)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการปฐมนิเทศ
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้าย 5-1 และ 5-2 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
คำสั่ง มท. ที่ 361/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (16 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 304/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (20 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 306/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (34 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบฯ
เอกสารแนบท้าย รายละเอียดการส่งเอกสารเรียกรายงานตัว
แผนที่การเดินทาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
ประกาศรับสมัครฯ
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
ประกาศฯ รายชื่อผู้สอบผ่านฯ
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 ม.ค. 65
1. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง
2. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
3. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน
4. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
6. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือเเจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือเเจ้งกรม (ต้นทาง)
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร
เอกสาร 1 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสาร 2 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสาร 3 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสาร 4 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสาร 5 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสาร 6 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสาร 7 กำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือเเจ้ง
หนังสือเเจ้ง
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร.
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้าย 5 ผังที่นั่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 6 ผังที่นั่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 7 ผังที่นั่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 8 ผังที่นั่งฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท (ส่วนกลาง).
1. การเลื่อน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
1.2 เอกสาร O2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
1.3 เอกสาร O2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
1.4 เอกสาร O2-3 แบบเสนองานผลงานฯ
1.5 ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
2. การเลื่อน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
2.2 เอกสาร K2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
2.3 เอกสาร K2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลฯ
2.4 เอกสาร K2-3 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
2.5 เอกสาร K2-4 แบบเสนอเค้าโครงข้อเสนอ
2.6 ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
2.7 ปกเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์
2.8 เอกสาร K2-กรณีการนับระยะเวลาเกื้อกูล
3. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และอาวุโส
3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
3.2.เอกสาร O2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
4. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัิตการ
4.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
4.2.เอกสาร K1-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
5. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
5.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
5.2.เอกสาร K2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
5.3.เอกสาร K2,3-2 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
5.4.เอกสาร K2,3-3 แบบแสดงรายละเอียดลักษณะงาน
5.5.เอกสาร K2,3-4 แบบเสนอผลงาน
6. หนังสือแจ้งจังหวัด
7. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
หนังสือเเจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน/จังหวัด
บัญชีรายชื่อ
หนังแจ้งหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
เอกสารแนบ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
คำอธิบาย
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
เอกสารการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบ 7127 แบบขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัดและคำชี้แจงฯ
ระบบกรอกข้อมูลออนไลน์์

การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด "สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย"

หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (เพิ่มเติม)
ประวัติสำหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
รายงานความดีความชอบ
แบบสรุปความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ
แบบรับรองข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ส่วนกลาง)
ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (จังหวัด)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.

 

การรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หนังสือแจ้งรายงานตัว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 31-53)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 13-21)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แผนที่)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1-30)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แผนที่)
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คู่มือการลงเวลาในระบบ DPIS
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
แบบข้อตกลงเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
เแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
เอกสารแนบ 1 แบบข้อตกลงการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
เอกสารแนบ 2 แบบข้อตกลง+รายงานการปฏิบัตินอกสถุานที่ตั้งของส่วนราชการ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด สป.
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้ง และ QR CODE
ลิงค์เข้าสู่แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบรายงาน
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๗๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการฯ
ใบสมัครฯ
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
คำสั่ง/ข้อสั่งการ

 

 

หนังสือแจ้งกรม จังหวัด และสำนักงานรัฐมนตรี มท.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนิติกร
รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุุ
ประชาสมัพันธ์การตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 6
หลักเกณ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมที่ดิน
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับโอข้าราชกสนพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการ
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการ
กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา" รุ่นที่ 2/2566
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 1 อัตรา
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 11 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 7 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
สอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา
กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสุตร "หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา" รุ่นที่ 1/2566
รับสมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ขอความอนุเคระห์ในการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติของผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่่าง ๆ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 3 อัตรา
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
การรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา" ขั้นสูง รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ม.ค. 66 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 5 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานธุุรการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 2 คน
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 1 คน
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านพัสดุ) จำนวน 2 อัตรา
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จำนวน 1 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ
รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับ 3 กองประสานงานกลาง 1 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 สายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 55 ราย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกอบด้วย ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ขยายเวลารับโอนข้าราชการฯ
รับโอนข้าราชการฯ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตจตานี
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ
รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัครฯ ดังกล่าว
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
คระกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 86 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ
การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล

ประกาศฯ ลว. 19 เม.ย. 65 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ (สายงานนิติการ) : 5 ราย

การสำรวจรายชื่อข้าราชการที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การขอรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัด และ ศอ.บต.
แบบฟอร์ม
การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 
 
 
 
 
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.